На 02. 12. 2020 година (среда) во организација на Лабораторијата за Социјални Иновации СмартАп, Скопје Лаб а во партнерство со Град Скопје, се одржа настанот е-настанот „Соларна Енергија во Скопје: Предизвици и Можности“. …

Начини на намалување на ефектите на климатските промени во секторите “Природни ресурси” и “Јавно зеленило” како и секторот “Справување со ризици и катастрофи”

Сектор “Природни ресурси”

Климатските услови имаат значително влијание врз природните системи. Живиот свет со милиони години се развива во променливи климатски услови, поради што има способност да им се приспособи. Природните зачувани екосистеми имаат поголема еластичност и способност за приспособување /адаптација на промените. …

Начини на намалување на ефектите на климатските промени во секторот “Здравство”

Република Северна Македонија има донесено Стратегија за справување со климатските промени во здравствениот сектор, како и акциски планови за справување со топли и ладни бранови. Претставници на Град Скопје беа дел од тимот на изготвувачи на овие документи. Резултат на оваа соработка е вклучувањето на здравствениот аспект во активностите од…

Градовите се ранливи на климатските промени поради големата концентрација на луѓе и добра, како и поради зависноста од инфраструктурните системи. Од друга страна, градовите се главни генератори на климатските промени и одговорот треба да се бара на местото на создавањето на проблемот.

Градот Скопје, свесен за фактот дека се почесто…

Начин на намалување на ефектите на климатските промени во секторот “Водни ресурси”

Извори за водоснабдување

Главните водоснабдителни извори за град Скопје, изворот Рашче и бунарското подрачје Нерези — Лепенец, пред 30-ина години се заштитени со одлуки за воспоставување на заштитни зони, врз основа на соодветни стручни, истражувачки елаборати. Во последниве години, со сите промени во просторот, се наметна потребата од изработка на нови експертизи и…

За прв пат во историјата, податоците се повредни од нафтата и секоја година се создаваат дупло повеќе податоци од претходната. Во денешно време, Data science е најбарана професија во светот, најверојатно поради сѐ поголемата потреба за анализа и презентација на податоците.

Во Лабораторијата за социјални иновации — СмартАп, работиме на…

SkopjeLab - City of Skopje Innovation Center

@SkopjeLab is experimental and collaborative space of City of Skopje for co-designing and prototyping local public policies and services in Skopje, Macedonia.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store